ارزش هرکس به اندازه ی اراده اوست (امیرالمومنین)

A man's Measure is his Will (Ali ibn Abi Talib)

Communication bridge: