دسترسی به اطلاعات شخصی افراد، به سادگی

نمونه اطلاعات قابل استخراج

تصویری که مشاهده می کنید، نمونه ای از اطلاعات هویتی افرادی ست که از مشتریان محصولات سایپا از اول تاسیس تاکنون بوده‌اند.

همانطور که مشاهده می کنید، به راحتی اطلاعات افراد با یک شماره موبایل قابل استخراج است، بدون دانش فنی خاصی

ادامه مطلب