عشـق

یعنی، به تو رسیدن

یعنی، نفس کشیدن؛ تو خاکـِ سرزمینتــ…